Lidmaatschap

 
Lid worden
Om lid te worden kun je het aanmeldingsformulier invullen en versturen naar de ledenadministratie. Je vindt dit formulier HIER.
 
Het 'gewone' lidmaatschap bij LTV de Hartel loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt zonder opzegging automatisch verlengd. Voor beëindiging van het lidmaatschap dient te worden opgezegd volgens onderstaande procedure. 
 
De contributies worden tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld voor het lopende verenigingsjaar. De tarieven voor dit jaar zijn daarbij (inclusief KNLTB-bijdrage en kosten ledenpas) als volgt bepaald :   

Regulier lidmaatschap:

Senioren op 1 januari van dit jaar 17 jaar of ouder   € 165,00
Junioren op 1 januari van dit jaar 12 t/m 16 jaar    € 84,00
Jeugd op 1 januari van dit jaar 7 t/m 11 jaar    € 57,00
Puppy op 1 januari van dit jaar jonger dan 7 jaar    € 24,00
Ondersteunende leden geen recht tot het bespelen van de banen    € 30,00


Nieuwe leden betalen bij ons geen inschrijfgeld. Bij instroom na 1 januari betaal je contributie naar rato. Senioren die nog een dag-schoolopleiding volgen en daardoor geen inkomen genieten, hebben recht op een korting van € 40,-- op hun contributie voor het reguliere lidmaatschap. Leden die hiervoor in aanmerking komen kunnen een email sturen aan [email protected]

  
Wintercontract  

De Hartel biedt ook de mogelijkheid om alleen een wintercontract aan te gaan, dat loopt van 1 oktober t/m 31 maart van het daaropvolgende kalenderjaar. Senior-contractanten hebben in deze periode géén verplichting van bar- of keukendiensten. Opzegging van het wintercontract is niet nodig, het eindigt automatisch na 31 maart. Een wintercontractant heeft geen stemrecht in de ledenvergadering, maar is wel gerechtigd tot gebruik van de banen, deelname aan activiteiten en/of tennislessen. Voor wintercontracten gelden dit jaar deze tarieven:

  • Senioren (op 1 oktober 18 jaar of ouder)                     € 82,50 
  • Jeugd (op 1 oktober jonger dan 18 jaar)                      € 52,--
Als u aansluitend aan een wintercontract volwaardig lid wilt worden, dan wordt op die contributie  ¼ deel in mindering gebracht, want via het wintercontract had u de eerste drie maanden al betaald.
 
 
Opzeggen
We hopen natuurlijk dat onze leden lang lid blijven van de vereniging. En velen doen dat ook. Maar komt het moment waarop je je lidmaatschap van de vereniging wilt beëindigen, dan moet je dat uiterlijk 4 weken vóór het einde van het kalenderjaar opzeggen. Zo staat dat ook in onze Statuten vermeld. 
Je kunt daarvoor een email of een briefje sturen naar het secretariaat : Sleedoornpad 7, 3203 AS Spijkenisse, [email protected]

Let op : Als je na die datum opzegt ben je te laat en beschouwen we je dus nog voor het hele volgend jaar als lid. Je bent voor dat jaar dan ook de contributie verschuldigd en hebt de verplichting van bardiensten(alleen voor senioren).
 
Je krijgt van je opzegging ALTIJD een bevestiging. Heb je deze binnen 1 week niet ontvangen, dan kun je ervan uitgaan dat deze niet bij ons is ontvangen en is de opzegging niet geldig. 
 
Uiteraard ben je niet verplicht om een reden van opzegging te vermelden maar we stellen dat wel op prijs. We horen het graag als we op enig vlak tekort schieten. Wellicht kunnen we daar als bestuur iets mee.
 
 
Mutaties
Wij verzoeken onze leden vriendelijk om wijzigingen in adres, telefoonnummer of emailadres d.m.v. een email door te geven aan [email protected]