Lidmaatschap

 
Lid worden
Om lid te worden kun je het aanmeldingsformulier invullen en versturen naar de ledenadministratie. Je vindt dit formulier HIER.
 
Het 'gewone' lidmaatschap bij LTV de Hartel loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt zonder opzegging automatisch verlengd. Voor beëindiging van het lidmaatschap dient te altijd worden opgezegd volgens onderstaande procedure. 
 
De contributies worden tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld voor het lopende verenigingsjaar. De tarieven voor dit jaar zijn daarbij (inclusief KNLTB-bijdrage en kosten ledenpas) als volgt bepaald :   

Regulier lidmaatschap:

Senioren op 1 januari van dit jaar 17 jaar of ouder   € 165,00 per jaar
Junioren op 1 januari van dit jaar 12 t/m 16 jaar    € 84,00 per jaar
Jeugd die in ROOD speelt Tennis Alles-in-1 pakket*    € 45,-- per maand
Overige jeugd op 1 januari van dit jaar 7 t/m 11 jaar    € 57,00 per jaar
Puppy op 1 januari van dit jaar jonger dan 7 jaar    € 24,00 per jaar
Ondersteunende leden geen recht tot het bespelen van de banen    € 30,00 per jaar

Nieuwe leden betalen bij ons geen inschrijfgeld. Bij instroom na 1 januari betaal je contributie naar rato. Senioren die nog een dag-schoolopleiding volgen en daardoor geen inkomen genieten, hebben recht op een korting van € 40,-- op hun contributie voor het reguliere lidmaatschap. Leden die hiervoor in aanmerking komen kunnen een email sturen aan [email protected]

*Tennis alles-in-1 pakket

De kinderen die in rood spelen vallen automatisch onder het Tennis Alles-in-1 pakket.
Dat houdt in:
Er wordt een vast bedrag van € 45,-- per maand betaald, waarin alle volgende kosten zijn opgenomen: ·        
- tennisles gedurende 40 weken per jaar (zomer en winter, behalve in de schoolvakanties), met 2 vaste lesmomenten per week
- de lesmomenten zijn op maandag van 15.00-16.00 uur en op woensdag van 15.00-16.00 uur
- kinderen mogen wekelijks naar eigen keuze les volgen op één van beide lesmomenten of (liever nog) op allebei de lesmomenten 
- deelname aan competitie voor- en najaar 
- lidmaatschap van LTV de Hartel
- lidmaatschap van de KNLTB
- deelname aan alle club-evenementen en -toernooien van LTV de Hartel
  (uitgezonderd het open Hartel jeugdtoernooi in augustus, het tenniskamp van de trainer in diezelfde week en eventueel bezoek aan het ABN/AMRO toernooi)
- het hele jaar vrij spelen
- kinderen t/m 11 jaar mogen bovendien ook met vader/moeder/opa/oma/verzorger vrij spelen zelfs als die geen lid is. Zo kunnen ze extra oefenen. Zie de voorwaarden. (jeugd en ouders) 
- kinderen die nieuw lid worden en die binnen het Alles-in-1 pakket vallen krijgen van ons een gratis racket, via een tegoedbon van SPORT2000. 
  
Wintercontract  

De Hartel biedt ook de mogelijkheid om alleen een wintercontract aan te gaan, dat loopt van 1 oktober t/m 31 maart van het daaropvolgende kalenderjaar. Senior-contractanten hebben in deze periode géén verplichting van bar- of keukendiensten. Opzegging van het wintercontract is niet nodig, het eindigt automatisch na 31 maart. Een wintercontractant heeft geen stemrecht in de ledenvergadering, maar is wel gerechtigd tot gebruik van de banen, deelname aan activiteiten en/of tennislessen. Voor wintercontracten gelden dit jaar deze tarieven:

  • Senioren (op 1 oktober 18 jaar of ouder)                     € 82,50 
  • Jeugd (op 1 oktober jonger dan 18 jaar)                      € 52,--
Als u aansluitend aan een wintercontract volwaardig lid wilt worden, dan wordt op die contributie  ¼ deel in mindering gebracht, want via het wintercontract had u de eerste drie maanden al betaald.
 
 
Opzeggen
We hopen natuurlijk dat onze leden lang lid blijven van de vereniging. En velen doen dat ook. Maar komt het moment waarop je je lidmaatschap van de vereniging wilt beëindigen, dan moet je dat uiterlijk 4 weken vóór het einde van het kalenderjaar opzeggen. Zo staat dat ook in onze Statuten vermeld. 
Je kunt daarvoor een email of een briefje sturen naar het secretariaat : Sleedoornpad 7, 3203 AS Spijkenisse, [email protected]

Let op : Als je na die datum opzegt ben je te laat en beschouwen we je dus nog voor het hele volgend jaar als lid. Je bent voor dat jaar dan ook de contributie verschuldigd en hebt de verplichting van bardiensten(alleen voor senioren).
 
Je krijgt van je opzegging ALTIJD een bevestiging. Heb je deze binnen 1 week niet ontvangen, dan kun je ervan uitgaan dat deze niet bij ons is ontvangen en is de opzegging niet geldig. 
 
Uiteraard ben je niet verplicht om een reden van opzegging te vermelden maar we stellen dat wel op prijs. We horen het graag als we op enig vlak tekort schieten. Wellicht kunnen we daar als bestuur iets mee.
 
 
Mutaties
Wij verzoeken onze leden vriendelijk om wijzigingen in adres, telefoonnummer of emailadres d.m.v. een email door te geven aan [email protected]