Padel bij LTV de Hartel!

27 augustus 2022


16-09-2022
"De padelcommissie heeft een response van de gemeente gekregen op haar omgevingsvergunning aanvraag. LTV de Hartel moet nog een aantal aanvullende gegevens verstrekken alvorens onze vergunning goedgekeurd wordt. De belangrijkste daarvan is een ecologisch onderzoekrapport voordat we met het “bouwrijp maken” kunnen starten. Hiervoor hebben we samen met de gemeente offertes opgevraagd en een opdrachtbevestiging gegeven aan een bureau die haar rapportage in oktober afrond. Dit betekent dat onze planning om in november te padellen op de Hartel helaas is vertraagd.

Verder kunnen we mededelen dat de BOSA subsidieaanvraag en een andere sponsoraanvraag zijn ingediend. We zijn nog druk met een aantal andere subsidie- mogelijkheden om de kosten voor de Hartel zo veel mogelijk te beperken. Naar aanleiding van een vraag van een van onze leden kunnen we jullie mededelen dat aan de noordzijde, de 3 padelbanen worden voorzien van “ballenvangers” op de hekken van de baanconstructie zodat wordt voorkomen dat de padelballen in het achterliggende bos verdwijnen.  

Daarnaast hebben Ger de Bruijn, Ad Wolterbeek en Bert de Winter het eerste “bouwoverleg” gehad met de gemeente, de aannemer voor het bouwrijp maken, de stratenmaker en de padelbouwer. Waar een gedetailleerd actieplan is opgesteld.

Ook heeft de padelcommissie een voorstel besproken voor de contributie- en verhuurtarieven. Met onderbouwing van een exploitatiebegroting gaan we dit voorstel afronden en vervolgens voorleggen aan het bestuur. Tevens zijn we gestart met het inventariseren van padelles mogelijkheden.

Als laatste willen we jullie informeren dat we binnenkort een webcam gaan opstellen die gericht is op het nieuwe padelterrein, zodat de bouwvorderingen remote kunnen worden gevolgd. 

Zodra er meer is te melden, dan hoor je ons weer.De Padelcommissie"

26-08-2022
“Padel op de Hartel” wordt werkelijkheid! De getekende opdrachtbevestiging is de deur uit.LTV de Hartel verwacht 3 padelbanen te realiseren in november 2022.  De padelcommissie heeft de definitieve padelbaan-specificaties en de aanbestedingsonderhandelingen afgerond. Vervolgens is dit als voorstel aan het bestuur voorgelegd ter goedkeuring.Met de gemeente Nissewaard is er regelmatig overleg zodat zij op de hoogte zijn van onze vorderingen en waar mogelijk ondersteuning kunnen verlenen.Op basis van een zo compleet mogelijk kostenoverzicht is ook een kostendekkingsberekening gemaakt.Met enkele extra voorwaarden is door het bestuur akkoord gegeven op het voorstel van de padelcommissie.  Zoals gezegd is nu de opdrachtbevestiging ondertekend. De omgevingsvergunning-aanvraag is ook reeds verstuurd naar de gemeente. Nu zijn we de subsidieaanvragen verder aan het regelen.De komende tijd gaan we beginnen met het bouwrijp maken van het terrein waar de padelbanen komen. Om ons hierin bij te staan is Ger de Bruijn bereid gevonden om de banen-aanleg zoveel mogelijk te begeleiden en onze padelcommissie-leden advies te geven omtrent de voortgang van de bouwactiviteiten.  Om een indruk te krijgen waar en hoe de 3 nieuwe padelbanen komen te liggen hieronder een schets. Naast de implementatie van de padelbanen, zullen we ook ideeën verder gaan concretiseren omtrent contributie en verhuur. We gaan ons later ook buigen over mogelijkheden tot lessen, competitie en toernooien. Zodra er meer te melden valt, dan hoor je ons weer. De Padelcommissie."Dat is een grote stap binnen de vereniging en we hopen en vertrouwen erop dat dit een groot succes gaat worden. Zegt het voort: binnenkort padel op de Hartel!!!

Nieuwscategorieën Bestuursmededelingen